TRƯỜNG TIỂU HỌC NHỊ KHÊ HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NĂM 2021

          Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được chính thức luật hóa trong Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (có hiệu lực từ ngày 01-01-2013). Điều 8 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật quy định: “Ngày 09 tháng 11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội”.
         Ngày 09/11/2021, trường Tiểu học Nhị Khê  đã phát động “Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2021. Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biễn phức tạp, nhà trường tổ chức các hoạt động dưới hình thức trực tuyến qua phần mềm Zoom. Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường đã tích cực tham gia.

 

                   

                          Các em học sinh hào hứng tham gia cuộc thi “ Em tìm hiểu về luật giao thông”

         Để phát huy ý nghĩa thiết thực của Ngày Pháp luật, tạo bước chuyển mạnh mẽ trong nhận thức, hành động, tuân thủ và bảo vệ hiến pháp, pháp luật, mỗi cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh trường Tiểu học Nhị Khê luôn ý thức sâu sắc về trách nhiệm, bổn phận và quyền lợi của mình trong việc gương mẫu, tích cực, chủ động học tập, tìm hiểu, nắm vững pháp luật để tuyên truyền, phổ biến, vận động mọi công dân chấp hành nghiêm kỷ cương, nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện pháp luật.