Kết quả việc tổ chức thực hiện việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Vị lãnh tụ thiên tài, anh hùng giải phóng dân tộc và Nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam. Cuộc đời, sự nghiệp vĩ đại của Người là tấm gương sáng ngời cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nguyện phấn đấu học tập và noi theo. Tuy đã đi xa, nhưng Người đã để lại cho dân tộc Việt Nam một di sản tinh thần vô cùng to lớn mang giá trị nhân văn sâu sắc và cao cả. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người sẽ mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta giành thắng lợi.

Nhận thức rõ giá trị và tầm quan trọng của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, nên trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta luôn chú trọng chỉ đạo việc học tập và làm theo Bác. Ngày 18/5/2021 Bộ Chính trị khóa XIII đã ban hành Kết luận số 01 - KL/TW tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Kết luận 01). Kết luận 01 khẳng định: Năm năm qua, các cấp uỷ, tổ chức đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị 05, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, khá toàn diện, với nhiều cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực, có sức lan toả trong Đảng và toàn xã hội. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã từng bước đi vào nền nếp, trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi cấp uỷ, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, đóng góp quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thúc đẩy việc tự giác nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu, nhất là vai trò tiên phong, gương mẫu của các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư và Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương; góp phần kiềm chế, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Những kết quả nêu trên là nhân tố quan trọng, góp phần vào sự thành công Đại hội XIII của Đảng, của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thực hiện chủ trương, định hướng trên của Đảng, Đảng luôn xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.

        

 

Thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên về nội dung học tập và làm theo Bác, huyện uỷ Thường Tín đã ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo cụ thể đến cấp ủy cơ sở để tổ chức thực hiện, giám sát, kiểm tra và đánh giá việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế.

Trong năm vừa qua (2016 - 2021), trên cơ sở hướng dẫn của Đảng uỷ xã Nhị Khê, Chi ủy Chi bộ Trường Tiểu học Nhị Khê đã lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể và cán bộ, đảng viên, viên chức Nhà trường nghiêm túc thực hiện các chuyên đề hàng năm, gắn việc học tập và làm theo Bác với những việc làm thiết thực, cụ thể, phát huy những mặt tích cực, khắc phục mặt hạn chế, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Để thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW có hiệu quả, Chi ủy chi bộ đã phân công nhiệm vụ cho 01 đồng chí trong Chi ủy trực tiếp phụ trách nội dung học và làm theo Bác.

Ngay từ đầu các năm, Chi ủy Chi bộ đã tổ chức quán triệt, triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến toàn thể cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên nhà trường; Đồng chí Bí thư Chi bộ đã chỉ đạo cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường thực hiện theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm theo”.

 Hoạt động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được triển khai với nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai các chuyên đề hàng năm;  Các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng các ngày lễ lớn trong năm nhằm ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, ca ngợi thành quả của công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng… Thông qua các hoạt động, nhận thức của cán bộ, đảng viên và giáo viên, nhân viên về vai trò và tầm quan trọng của việc học tập và làm theo Bác được nâng lên. Ý thức, trách nhiệm triển khai các hoạt động học tập và làm theo Bác được tăng cường; Đã có những việc làm hay trong học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động. Lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động được đổi mới theo hướng trách nhiệm, năng động, sáng tạo, linh hoạt hơn. Phương pháp làm việc đảm bảo khoa học, dân chủ và đúng nguyên tắc. Phong cách, chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, viên chức được đảm bảo thực thi trong thực tiễn; Nhiều vấn đề tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà trường nói chung, trong học tập và làm theo Bác nói riêng hàng năm được thảo luận dân chủ, giải quyết dứt điểm và có hiệu quả. Môi trường, điều kiện làm việc và học tập của cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động và học sinh được cải thiện, đảm bảo đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được giao. Kịp thời ngăn chặn và đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Qua đó cho thấy, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã có tác động to lớn, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Nhà trường, lan tỏa đến các em học sinh và phụ huynh học sinh của Nhà trường.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mới chỉ rõ nét ở học tập và nghiên cứu nội dung về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, việc tổ chức làm theo kết quả đạt được nhiều nhưng chưa có điển hình nổi bật nên sức lan tỏa còn ở mức độ nhất định; Công tác tự kiểm tra, giám sát của Chi bộ về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được triển khai nhưng chưa thường xuyên, liên tục.

Những tồn tại, hạn chế ở trên xuất phát từ những nguyên nhân là do một số ít cán bộ, giáo viên, nhân viên nhận thức chưa đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Công việc chuyên môn của Nhà trường nhiều đã ảnh hưởng đến công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai nội dung học tập và làm theo Bác.

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Nêu cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Chi ủy chi bộ, Ban Giám hiệu Nhà trường, sự tích cực, chủ động, sáng tạo, phát huy tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động trước hết là các đồng chí trong lãnh đạo Nhà trường, các tổ trưởng chuyên môn, các đồng chí lãnh đạo của các tổ chức, đoàn thể; Lựa chọn khâu đột phá trọng tâm, sát thực, hiệu quả. Việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là công việc tự giác, thường xuyên, quan trọng trong cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên. Trong thời gian tới, Chi uỷ chi bộ Nhà trường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau.

Thứ nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung đề cập trong Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Hướng dẫn 16-HD/BTGTW ngày 27/7/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành về học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; Các hướng dẫn của cấp ủy cấp trên; Nêu cao tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo quản lý, các tổ trưởng chuyên môn, các đồng chí lãnh đạo của các tổ chức, đoàn thể về việc thực hiện học tập và làm theo Bác.

Thứ hai, tiếp tục gắn việc thực hiện học tập và làm theo Bác với thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng, đoàn thể với các phong trào thi đua của Nhà trường. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với trách nhiệm nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên, giáo viên và nhân viên trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

          Thứ ba, tiếp tục đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc tự giác thường xuyên, thành nề nếp trong sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt các đoàn thể. Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chú trọng nội dung sinh hoạt chuyên đề về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trên cơ sở lựa chọn những vấn đề phù hợp, thiết thực để xây dựng kế hoạch tổ chức, thực hiện, khắc phục các hạn chế.

Thứ tư, tiếp tục bổ sung, xây dựng chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên; đạo đức nghề nghiệp viên chức theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, đánh giá.

        Thứ năm, đặc biệt chú trọng việc xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác. Đẩy mạnh giáo dục đạo đức lối sống cho thế hệ trẻ, lực lượng đoàn viên, thanh niên trong Nhà trường theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

          Thứ sáu, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kịp thời phát hiện các tổ chức, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác để biểu dương, khen thưởng.